Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

https://diavgeia.gov.gr/doc/687%CE%A34691%CE%A60-%CE%946%CE%A3?inline=true


Προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό:

– Κατοχή πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

– Άριστη γνώση αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας.

1ο στάδιο του διαγωνισμού (γραπτή εξέταση):

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝA ΜΑΘΗΜΑTΑ

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

60

600€

ΜΙΚΡΟ-ΜΑΚΡΟ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

60

600€

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

30

300€

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

150

1500€

20 στάδιο του διαγωνισμού (γραπτή και προφορική εξέταση) :

*θα ξεκινήσει με την ολοκλήρωση του 1ου σταδίου

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Φάκελος Επίκαιρου Θέματος σχετικού με το κράτος, τις διεθνείς σχέσεις, την οικονομία, το περιβάλλον, τα ΜΜΕ, τις εργασιακές σχέσεις, τους θεσμούς της κοινωνίας  και τον Πολιτισμό

40

400€

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ:

  1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
  2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
  3. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
  4. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
  5. ΤΕΣΤ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ)

Υπάρχει η δυνατότητα αγοράς ολοκληρωμένου πακέτου σημειώσεων 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝA ΜΑΘΗΜΑTΑ

ΚΟΣΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

300€

ΜΙΚΡΟ-ΜΑΚΡΟ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

300€

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

150€

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

750€

Υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως με Skype

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε από τη γραμματεία.