Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

Διδάσκει: ΕΥΑΝΘΙΑ ΦΩΤΟΥ

Για φοιτητές Νομικής Αθηνών – Κομοτηνής – Θεσσαλονίκης

Διδασκαλία σε ολιγομελή τμήματα.

Στόχος η πλήρης προετοιμασία των φοιτητών. Η διδασκαλία συνίσταται σε

  • Θεωρητική ανάλυση με νομολογιακή υποστήριξη
  • Σχολιασμός των αποφάσεων
  • Παρακολούθηση των νομολογιακών δεδομένων και της αντίστοιχης νομοθεσίας
  • Διανομή σημειώσεων

 

Κείμενα που είναι απαραίτητα για τη μελέτη του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου

Σύμβαση της Ρώμης του 1980 σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41998A0126(02):EL:NOT

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 593/2008

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:177:0006:01:EL:HTML

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:177:0006:0016:EL:PDF

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 864/2007

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007 , για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές ( Ρώμη II )

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:199:0040:01:EL:HTML

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:199:0040:0049:EL:PDF

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003

του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R2201:EL:HTML

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:EL:PDF

Σύμβαση των Βρυξελλών του 1968 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση των αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41998A0126:EL:NOT

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001

του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0044:EL:HTML

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:012:0001:0023:EL:PDF

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1346/2000

του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:160:0001:0018:EL:PDF

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 650/2012

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012

σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, την αποδοχή και εκτέλεση δημόσιων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:201:0107:0134:EL:PDF