Κατατακτήριες Εξετάσεις Νομικής Κομοτηνής

Έναρξη νέων τμημάτων για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις Νομικής Κομοτηνής την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019, ώρα 17:30.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Φροντιστηρίου μας.

 

 

 

Η πολυετή πείρα και το έμπειρο διδακτικό προσωπικό του Φροντιστηρίου μας είναι οι καθοριστικοί παράγοντες για τις μεγάλες επιτυχίες στις Κατατακτήριες Εξετάσεις Νομικής Κομοτηνής.  Επισημαίνουμε πως τον τελευταίο διαγωνισμό 2017-2018 από τους 36 επιτυχόντες οι 28 ήταν μαθητές του φροντιστηρίου μας. Ευχόμαστε και οι φετινοί σπουδαστές μας να έχουν τα ίδια υψηλά ποσοστά επιτυχίας που είχαν οι σπουδαστές των προηγούμενων ετών.

Δεν ανακοινώνουμε τα ονόματα των επιτυχόντων λόγω προστασίας των προσωπικών δεδομένων αλλά είναι διαθέσιμα στην Γραμματεία του Φροντιστηρίου μας για κάθε ενδιαφερόμενο. 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις επικοινωνήστε με την Γραμματεία του Φροντιστηρίου μας.

 

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

HELLENIC REPUBLIC DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE FACULTY OF LAW

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΣΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. 2017 – 2018

Ανακοινώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’), της παραγράφου 10 του άρθρου έκτου του ν.4218/2013 (ΦΕΚ 268 Α’) και της αριθμ. Φ1/192329/Β3/13.12.2013 (ΦΕΚ 3185/16.12.2013       Β’)       Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 92983/Ζ1/11.6.2015 (ΦΕΚ 1329/2.7.2015 Β’) Υ.Α. και ισχύει, και κατόπιν σχετικών αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης της Νομικής Σχολής, τα ακόλουθα σχετικά με την κατάταξη πτυχιούχων στο Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018:

Α. Ποσοστό – Κατηγορίες Κατατασσομένων:

Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και κάτοχοι πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 στο Τμήμα Νομικής του Δ.Π.Θ.

Β. Εξάμηνο κατάταξης: Α’ εξάμηνο.

Γ. Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη θα γίνει με κατατακτήριες εξετάσεις σε τρία μαθήματα:

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ – ΥΛΗ:

  1. Στοιχεία Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας

α. Αστικό Δίκαιο: Τα φυσικά πρόσωπα. Οι δικαιοπραξίες (έννοια, κατάρτιση, περιεχόμενο, ελαττωματικές δικαιοπραξίες, αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα). Αδικαιολόγητος πλουτισμός, αδικοπραξίες, υπαιτιότητα, ευθύνη από αλλότριες πράξεις, ενοχή προς αποζημίωση, ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής. Η πώληση. Το διαζύγιο (Προϋποθέσεις, διαδικασία και συνέπειες). Κτήση και απώλεια της κυριότητας κινητού και ακινήτου. Εξ αδιαθέτου διαδοχή. β. Πολιτική Δικονομία: Διαδικαστικές προϋποθέσεις, διάδικοι, αγωγή, απόφαση, απόδειξη, ένδικα μέσα, αναγκαστική εκτέλεση.

  1. Στοιχεία Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας α. Ποινικό Δίκαιο: Έγκλημα, άδικο, καταλογισμός, ποινή β. Ποινική Δικονομία : Αρχές της ποινικής δίκης, όργανα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης, η απόδειξη στην ποινική δίκη
  1. Στοιχεία Συνταγματικού και Διοικητικού και Φορολογικού Δικαίου Έννοια και διακρίσεις του Συντάγματος Πηγές Δικαίου

Έννοια, περιεχόμενο και Διακρίσεις της Διοικητικής πράξης Ανάκληση Διοικητικών πράξεων Έννοια και διακρίσεις του φόρου

ημ: Δεν υποδεικνύονται συγγράμματα)

Δ. Δικαιολογητικά – Χρόνος διενέργειας εξετάσεων Ι.Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών είναι από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2017.

  1. Δικαιολογητικά

α. Αίτηση του ενδιαφερομένου.

β. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.

Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

  1. Χρόνος διενέργειας των εξετάσεων

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά το χρονικό διάστημα από 1.12.2017 έως 20.12.2017.

Το πρόγραμμα των κατατακτηρίων εξετάσεων θα γνωστοποιηθεί με σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Νομικής.

Η Κοσμήτωρ της Νομικής Σχολής Καθηγήτρια Μαρίκα Σ. Γιούνη